Menu

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 758 50 59
fax 25 758 93 31

Rolniczy Handel Detaliczny

Rolniczy Handel Detaliczny

Warunki prowadzenia RHD

Żywność musi zawierać co najmniej jeden składnik pochodzący w całości z własnej uprawy, hodowli lub chowu.

Sprzedaż odbywa się z zachowaniem limitów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12.09.2022 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania(oraz limitu przychodów z takiej sprzedaży do kwoty 100.000 zł, o ile producent chce korzystać z preferencji podatkowych).
Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego nie mogą być, co do zasady, dokonywane z udziałem pośrednika. Wyjątek stanowi tutaj możliwość udziału pośrednika w zbywaniu żywności pochodzącej z RHD podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności.

Wymagania RHD

Żywność musi pochodzić w całości lub części z własnej uprawy, hodowli lub chowu.
Sprzedaż odbywa się z zachowaniem limitów wskazanych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie maksymalnej ilości żywności zbywanej w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz zakresu i sposobu jej dokumentowania.
Produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego nie mogą być, co do zasady, dokonywane z udziałem pośrednika. Wyjątek stanowi tutaj możliwość udziału pośrednika w zbywaniu żywności pochodzącej z RHD podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji żywności.

Podstawowe wymagania dla rolniczego handlu detalicznego dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rolniczy-handel-detaliczny-informacje-podstawowe

 1. Produkcja i zbywanie żywności nie może stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne.
 2. Należy przestrzegać wymagań określonych w:
 3. Należy przestrzegać obowiązku dokumentowania ilości żywności zbytej rocznie do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.
 4. W przypadku zbywania żywności konsumentowi finalnemu przez podmiot prowadzący RHD istnieje nakaz oznakowania miejsca sprzedaży.
 5. Obowiązuje zakaz wykorzystywania do produkcji mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią zatwierdzoną przez powiatowego lekarza weterynarii (np. z uboju w celu produkcji mięsa na użytek własny).
 6. Nie ma konieczności sporządzania projektu technologicznego przez podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego produktami pochodzenia zwierzęcego lub żywnością złożoną.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Głównego Lekarza Weterynarii
https://www.wetgiw.gov.pl/handel-eksport-import/rolniczy-handel-detaliczny

Oznakowanie żywności

Żywność sprzedawana w ramach rolniczego handlu detalicznego musi spełniać wymagania w zakresie oznakowania, stosownie do przepisów określonych w:

 • rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004;
 • rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych;
 • rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu znakowania niektórych grup i rodzajów artykułów rolno-spożywczych kodem identyfikacyjnym partii produkcyjnej.

Rejestracja RHD

Na 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności należy złożyć formularz rejestracji rolniczego handle detalicznego dostępny na stronie. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w kwocie 10 zł wniesiona na rachunek

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
Nr rachunku 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030

 • opublikował: Damian Dąbrowski
  data publikacji: 2023-02-27 20:55
 • zmodyfikował: Damian Dąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-27 21:00

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 50 59
fax 25 758 93 31
NIP:  822-18-50-126
REGON:  000109719
e-mail: minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /piwminsk/skrytka

[obiekt mapy]