Menu

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 758 50 59
fax 25 758 93 31

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internwtowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Data publikacji strony internetowej: 2022-11-01. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-11-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Lidia Orlowska, dostepnosc@piwminsk.wetgiw.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 25 758 50 59. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Informacja dla osób z niepełnosprawnościami

Powiatowy Inspektorat Weterynarii pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00. Koordynator ds. dostępności Lidia Orłowska.

Każda osoba odwiedzająca Powiatowy Inspektorat Weterynarii może przyjść do nas z wybraną osobą towarzyszącą.

Dojazd do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii

Dojazd do Urzędu możliwy jest komunikacją miejską. Z przystanku Plac Dworcowy 01 można dojechać autobusem linii M4, najbliższy przystanek Urząd Skarbowy 02, następnie pieszo ok. 200 m.

Na Placu Dworcowym jest także postój taksówek.

Budynek

Budynek Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Szczecińskiej 8 jest częściowo przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Szczecińskiej, bezpośrednio z chodnika, przez furtkę w ogrodzeniu. Do wejścia prowadzą schody, przy których jest podjazd z poręczami dla osób niepełnosprawnych. Sekretariat znajduje się po lewej stronie w części centralnej od wejścia głównego.

Przy budynku znajduje się parking z wyznaczonym miejscem parkingowym dla osób niepełnosprawnych.

Ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami

 • Drzwi do budynku przystosowane są szerokością dla osób z niepełnosprawnościami np. dla osób na wózkach inwalidzkich
 • Dla osób na wózkach dostępny jest hol
 • Możliwy jest wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem do wszystkich pomieszczeń budynku
 • Pomieszczenia biurowe zlokalizowane są na parterze budynku

Budynek może stwarzać problemy dla osób niepełnosprawnych ruchowo

 • W obiekcie brak jest pochylni, brak informacji głosowych
 • Toaleta nie jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych
 • Dostępność i szerokość drzwi w pozostałych pomieszczeniach nie jest właściwa dla osób poruszających się na wózkach
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, ani oznaczeń kontrastowych

Osoby z niepełnosprawnością wzroku

Na życzenie osób słabowidzących Powiatowy Inspektorat Weterynarii oferuje użyczenie lupy powiększającej bądź udostępnianie informacji w druku powiększonym.

Osoby z problemami słuchu

W obiekcie znajduje się przenośna pętla indukcyjna jako wsparcie dla osób słabosłyszących.

Osoby niesłyszące lub niedosłyszące mogą również skorzystać z pomocy tłumacza migowego on-line poprzez stronę internetową Powiatowego Inspektoratu Weterynarii oraz na miejscu w siedzibie Inspektoratu.

Osoba zainteresowana osobistą wizytą powinna złożyć wniosek co najmniej 3 dni robocze przed proponowaną wizytą.

We wniosku prosimy zaproponować termin spotkania oraz opisać temat sprawy. Zapewniamy tłumacza on-line polskiego języka migowego w godzinach 8:00-15:00.

Wniosek można przesłać mailowo na adres: minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl lub faksem pod numerem: 25 758 50 59

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2011-11-30 14:01
 • zmodyfikował: Damian Dąbrowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-01 14:10

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 50 59
fax 25 758 93 31
NIP:  822-18-50-126
REGON:  000109719
e-mail: minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /piwminsk/skrytka

[obiekt mapy]