Menu

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 758 50 59
fax 25 758 93 31

Sprzedaż bezpośrednia

Sprzedaż bezpośrednia

Prowadzenie sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego regulowane jest rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, które określa wymagania weterynaryjne jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, wielkość, zakres i  obszar produkcji produktów oraz wymagania weterynaryjne dla miejsc prowadzenia takiej sprzedaży. Do sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców.

Wymagania weterynaryjne

Wytyczne dotyczące wymagań weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności w sprzedaży bezpośredniej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi à https://www.gov.pl/web/rolnictwo/sprzedaz-bezposrednia-produktow-pochodzenia-zwierzecego-wymagania-z-zakresu-bezpieczenstwa-zywnosci

Zasięg terytorialny działalności prowadzonej w ramach sprzedzaży bezpośredniej
Sprzedaż bezpośrednia ograniczona jest do obszaru województwa, w którym odbywa się produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego, województw sąsiadujących oraz innych województw na terenie Polski, jeżeli jest prowadzona podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów.

W przypadku prowadzonej sprzedaży bezpośredniej podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszy, organizowanych w celu promocji tych produktów na terenie innego województwa niż tego, w którym odbyła się ich produkcja lub województwa ościennego konieczne jest poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia planowanej sprzedaży, w terminie 7 dni przed dniem jej rozpoczęcia. Informacja taka powinna zawierać:

  • imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego działalność w zakresie produkcji tych produktów oraz adres miejsca prowadzenia tej działalności;
  • dane dotyczące miejsca i okresu, w których będzie prowadzona sprzedaż tych produktów.

Rejestracja

W celu rejestracji zakładu do prowadzenia sprzedaży, należy zgłosić się do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Mińsku Mazowieckim. Złożyć wniosek o rejestracje/zatwierdzenie zakładu dostępny na stronie. Do wniosku należy dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie decyzji administracyjnej w kwocie 10 zł wniesiona na rachunek:

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki
05-300 Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
Nr rachunku 88 9226 0005 0024 4185 2000 0030

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 50 59
fax 25 758 93 31
NIP:  822-18-50-126
REGON:  000109719
e-mail: minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /piwminsk/skrytka

[obiekt mapy]