Menu

Kontakt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 758 50 59
fax 25 758 93 31

2024

Pismo w sprawie wyznaczeń na 2024 rok

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim w oparciu o art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 12) informuje, że z przyczyn finansowych i organizacyjnych nie będzie w stanie wykonać ustawowych zadań Inspekcji w 2024 roku. W związku z powyższym informuję o możliwości zgłaszania gotowości do podjęcia współpracy przez lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do wykonywania, na terenie powiatu mińskiego, następujących czynności urzędowych:

a) sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia - 1 osoba.

warunki naboru

 1. Wyznaczenia obejmują okres od dnia O 1.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.
 2. Osoba starająca się o wyznaczenie, składa osobiście w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mińsku Mazowieckim w terminie do 4 marca 2024 r., druk "Zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynnosci z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej", na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia. Druki zgłoszeń osoba zainteresowana wyznaczeniem pobiera w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Mińsku Mazowieckim lub jako wydruk ze strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.
 3. Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów wymienionych w zgłoszeniu wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia.
 4. Rozpatrywanie zgłoszeń odbywa się komisyjnie .
 5. W skład Komisji wchodzi Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, jako j ej przewodniczący oraz dwóch pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim, jako jej członków.
 6. Komisja rozpatruje złożone zgłoszenia w terminie do 7 dni od daty zakończenia przyjmowani a wniosków
 7. Wnioski są poddawane ocenie według kryteriów określonych w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 8. Ocenie nie podlegają wnioski niekompletne.
 9. Ze swoich prac Komisja sporządza protokół zawierający listę wyznaczonych lekarzy weterynarii, z podaniem zakresu wyznaczenia.
 10. Lista z punktacją wynikającą z ocen merytorycznych poszczegó lnych osób, które ubiegają się o wyznaczenie do wykonywania czynności urzędowych, zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń  w  Powiatowym  Inspektoracie  Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.
 11. Osoby zakwalifikowane do wyznaczenia wypełniają oświadczenie Zleceniobiorcy do celów powszechnego ubezpieczenia społecznego (załącznik nr 3) oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 16 ust. 2b ustawy  o  Inspekcji Weterynaryjnej.
 12. Wobec osób zakwalifikowanych do wykonywania czynności Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim wszczyna postępowanie administracyjne w przedmio towej sprawie i wyznacza je w drodze decyzji administracyjnej, którą skutecznie doręcza. Zgłoszenie osób ubiegają cych się o wyznaczenie nie jest równoznaczne z wszczęciem postępowania administracyjnego. Postępowanie będzie się toczyło z urzędu tylko i wyłącznie względem osób, których zgłoszenie zostało pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowanie do wyznaczenia.
 13. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Miń sku Mazowieckim zawiera z osobą wyznaczoną umowę cywilno-prawną  na wykonywanie  określonych  czynności w terminie do  dnia  31 marca  2024  r.  Wykonywanie  czynności  określonych w umowach, nie stanowi zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.
 14. Po podpisaniu umowy, Powiatowy Lekarz Weterynarii bezzwłocznie wystawia osobie wyznaczonej upoważnienia do wykonywania określonych czynności, wydaje odznakę identyfikacyjną oraz pieczęć „Urzędowego Lekarza Weterynarii"
 15. Nie podpisanie umowy w określonym terminie, jest równoznaczne z rezygnacją osoby ubiegają cej się o wyznaczenie.
 16. W uzasadnionych przypadkach, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Mińsku Mazowieckim może również w każdym innym czasie wyznaczyć osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjn ej, a posiadające tytuł lekarza weterynarii,
  ubiegające się o wykonywanie zadań, pod warunkiem złożenia zgłoszenia o wyznaczenie i posiadania wymaganych kwalifikacji.
 17. Wszelkich    wyjaśnień w zakresie naboru udziela sekretariat    Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Dodatkowo lekarze  weterynarii  ubiegający  się  po  raz  pierwszy  o wyznaczenie w powiecie mińskim do sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem  mięsa i wystawianiem wymaganych  świadectw zdrowia muszą z wynikiem pozytywnym zdać test, o którym mowa w rozdziale I załącznika II do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2019 / 624 z dnia 8 lutego 2019 r. dotyczącego szczególnych przepisów w dziedzinie przeprowadzania kontroli urzędowych dotyczących produkcji mięsa oraz obszarów produkcyjnych i obszarów przejściowych w odniesieniu do żywych małży zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/ 625.

Test odbędzie się dnia 5 marca 2024 r. o godzinie 13:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim. Nie ma możliwości zdawania przedmiotowego testu w innym terminie, nieobecność bądź negatywny wynik testu będą równoznaczne z wykreśleniem z listy kandydatów ubiegających się o wyznaczenie do czynności urzędowych.

Ogłoszenie zamieszcza się niezwłoczni e na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Mińsku Mazowieckim.

Wróć

Odnośniki

Informacje kontaktowe

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Mińsku Mazowieckim

ul. Szczecińska 8, 05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 758 50 59
fax 25 758 93 31
NIP:  822-18-50-126
REGON:  000109719
e-mail: minskmazowiecki.piw@wetgiw.gov.pl
skrzynka podawcza ePUAP: /piwminsk/skrytka

[obiekt mapy]